Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (EU)

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 11. apríla 2022 a vzťahuje sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.


V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom www.aprintzh.sk. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.


Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

 

 1. Účel, údaje a doba uchovávania

  Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo prijímať na množstvo účelov spojených s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce:
  1.1 Kontakt – prostredníctvom telefónu, pošty, e -mailu a/alebo webových formulárov
  1.2 Platby
  Na tento účel používame nasledujúce údaje:
  • Meno, adresa a mesto
  • Emailová adresa
  • Finančné údaje
  • IP adresa

  Základ, na základe ktorého môžeme tieto údaje spracúvať, je:
  Po poskytnutí súhlasu.
  Retenčné obdobie
  Po ukončení služby uchovávame tieto údaje na nasledujúce obdobie: 10 mesiacov.
  1.3 Na podporu služieb alebo produktov, ktoré si chce zákazník kúpiť alebo kúpil
  1.4 Byť schopný dodržiavať zákonné povinnosti
  1.5 Zostavovanie a analýza štatistík na zlepšenie webových stránok.
 2. Zdieľanie s inými stranami
  Tieto údaje zdieľame alebo zverejňujeme iba spracovateľom na nasledujúce účely:
  Spracovatelia
  Meno: Slovenská pošta
  Krajina: Slovenská republika
  Účel: Doprava a logistika
 3. Cookies
  Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách  Cookies.  So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov. Google nesmie používať údaje na žiadne iné služby Google
 4. Zabezpečenie
  Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.
 5. Webové stránky tretích strán
  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám
  odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.
 6. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov
  Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám
  pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o
  akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.
 7. Prístup k vašim údajom a ich úprava
  Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:
  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
  Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.
 8. Podanie sťažnosti
  Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame (sťažnosť) na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov.
 9. Kontaktné údaje
  Aprint s.r.o.
  Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad Hronom
  Slovensko

  Webová stránka: www.aprintzh.sk,
  E -mail: info@aprintzh.sk
  Telefónne číslo: +456723209
  Mobil: 421 905 270 562